Autentisk Röst

The Liberated Voice


AUTENTISK SÅNG     

Kefas Berlin


"I want to stress that when I speak of singing, I do not consider this to be solely an artistic exercise but the possibility and the means of recognising oneself and of transforming this recognition into conscious life."                                                              Alfred Wolfsohn


"Sounds literally shape our realities. Everything that occured in our lives is recorded in our bodies. These events are recorded in our tissue as memories that actually exude a sound, and respond and change shape when engaged by our voice.

Sound touches us where hands and words cannot reach."

Vickie Dodd


”The reservoir of our psyche is beyond language but

it is not beyond Voice…

The human voice is a metaphor for life itself.”                                                      Paul Newham

”Autentisk sång” är ett arbetssätt jag utvecklat utifrån ett möte med ”Authentic movement” på en workshop 2002 – en metod utvecklad av

Mary Starks Whitehouse.

Jag har helt enkelt transponerat den inåt lyssnande/undersökande bevittnade Bodyworkprincipen till mitt då befintliga arbete med rösten. Metoden har sedan dess utvecklats vidare i mitt arbete.

Jag använder aldrig termen ”autentisk” då det förståeligt nog skulle verka med sin motsats om det fanns en ambition att vara det. Att bara vara och vara i sin röst och vara tillåtande i det är det det handlar om. Ingen ambition i någon riktning. Men en hjälp på vägen kan behövas. De guidade Autentisk Sång-sessionerna är ibland mer kroppsliv-inriktade medan andra är

mer inriktade på olika sidor av själen. Andra är inte alls guidade men åtföljs av en partner som lyssnar och iakttar.

Till sessionen hör också en avslutande ”sharing” - ett verbalt delande av upplevelser från den gångna stunden.

Men det gäller här att vara försiktig, åtminstone då det handlar om rösten. Det är inte alltid rätt att vara verbal efteråt eftersom man lätt packar in upplevelserna i konceptuella boxar av slutsatser och värderingar. Det kan oftast vara på plats att låta de nyfödda röstbarnen få vila och processa färdigt i tysthet…..


Ordet ”Autentisk” (att vara äkta, att vara som sig själv) pekar mot att det som här är viktigt är själva tillåtandet att vara som det är och som man är, just här och nu. D.v.s. att låta det som lever där inne, i kroppen och/eller själen, få komma till uttryck - utan hänsyn till hur det låter eller ser ut. Det enda som är viktigt är att det som kommer fram i rörelse och/eller röst är det som lever i den personen här och nu.

Så det handlar alltså inte om att producera något, inte ens äkthet utan om att helt enkelt vara och att vara i och genom rösten så att det som rör sig därinne i människan får komma ut som det är - naket och omaskerat.

   

Att ha ett privat space när man arbetar med dessa är naturligtvis det bästa eftersom ”det hörs” och blotta medvetenheten om att ”det ju hörs” kan vara hämmande. För en del kan det dock kännas tryggare, och därmed mer givande, att arbeta med en partner som fungerar som ”vittne”, en iakttagande, lyssnande och framför allt tillåtande person för vilken man har förtroende och med vilken man sedan kan dela sina erfarenheter och, ännu bättre skiftar med att vara ”huvudperson” och ”vittne”. Ett vittne kan med sitt lyssnande bidra till att man vågar släppa fram mer. Det är av avgörande betydelse att vittnet är fullt utav tillåtande och utan några som helst värderingar och slutsatser. Just rösten är som regel hårt belastad av värderingar - vilket absolut bidragit till dess begränsningar, blockeringar och inneboende laddningar.


För en del kanske det känns bäst att till en början vara helt själv. Men är man ensam slår lätt självbevarelsedriften in och vill kontrollera vad som kommer ut. ”Djupen” kan verka alltför avskräckande. Man vågar sig till en viss nivå men inte längre. Finns det däremot en trygg tillåtande medhjälpare, stödperson eller guide med så vågar man tillåta sig mer. Ju mer man känner sig trygg med partnern/guiden desto mer vågar man att släppa tyglarna – och desto mer visar sig. 


De guidade sessionerna behöver naturligtvis sin kunnige guide. En människa som kan avläsa rösten och utifrån vad hen hör leda med enkel och fåordig tydlighet, med klar intuition snarare än god planering och fullständigt fri från värderingar. Och framför allt tillåtande. Autentisk Sång ger ökad självkänsla och integritet, bättre kontakt med sin röst och större uttrycksförmåga. Den sätter inte sällan igång kognitiva processer som i sin tur kan leda till nya livsbeslut då detta varit nödvändigt eller önskat men tillräcklig självkänsla och/eller mod saknats. Det är ett resultat av att man inifrån arbetar, närmast ”plöjer”, sig genom rösten utifrån den självklara önskan att ge uttryck för de inre upplevelserna. 

Utflödet av inre impulser accelereras och rösten blir alltmer ett genomsläppligt och hanterbart verktyg för det inre livet.

Röstmaterialet som används är aldrig i verbal form och därmed bunden till logik, tankar och slutsatser utan utgörs endast av ljud, ton och melodi – allt man kan göra med rösten utan att använda ord. Däri ligger dess styrka. Den okultiverade, ”råa” öppna rösten kommer på så sätt att utgöra en bro mellan det drömda och undermedvetna och den i nuet aktiva, uttryckande och, märk väl, hörande sångaren. Bron kan vara oerhört exakt och mycket långsträckt. Den kan nå oerhört djupt in och oerhört precist in i nuet - nämligen där lungorna rör sig och rösten vibrerar.


Sångaren, ”röstanvändaren”, hör sig själv - i realtid hör sina djupare själs- och kroppslager komma till uttryck. Det viktiga i den delen av processen är inte att förstå vad man hör. Det viktiga är att det hörs, att det kommer till uttryck, att det öppnas upp en kanal mellan det dittills okända och det lyssnande nuet. Har väl det inre rummet projicerats ut i det hörbara så har mark för nya möjligheter skapats.

Det är svårt att beskriva men… det är som att det som varit inlåst – inlåst av sig självt och rädd för att komma ut –, det har nu hört av sig. Och genom att det tagit den ickeverbala och ickekognitiva röstens väg så har det fått komma ut okontrollerat, ocensurerat och, icke desto mindre, ”så som det är”. Därmed faller i hög grad de meningslösa laddningar och låsningar som varit förbunden med innehållet i nämnda själsrum.

Energin från de undertryckta inre rummen som även innehåller mångåriga (ibland livslånga) drömmar och önskningar har börjat strömma…. och den fortsätter att strömma efteråt därför att ett modigt hjärta har banat väg, plöjt en fåra…..och nu blir det plötsligt möjligt att förverkliga. Gamla rädslor smälte bort och istället började kraft att flöda till.


Ett exempel: En klient gick efter en helg med bla. Autentisk Sång (nästan) raka vägen och ombildade sig till det hon tänkt på i 10 år men inte vågat med tanke på tryggheten i det vana och den ekonomi hon hade i nuvarande läge. Från dataprogrammerare till vävare.

En annan klient märkte efter en sådan helg hur han plötsligt fungerade annorlunda på sitt jobb. Den efterlängtade kontakten med arbetskamraterna uppstod. Enligt hans egen analys berodde det på sociala rädslor han burit på men som nu helt enkelt inte fanns längre. Han vågade vara rak och öppen i mötena med andra och därmed inbjöd han till kontakt. Han var den som förut inte hade släppt in de andra. Han menade att detta hade direkt med sångsessionerna att göra.   

Som en följd av de mer kroppsinriktade Autentisk Sång-sessionerna finns exempel på hur individuella klienter eller kursdeltagare noterat lindring eller påtaglig förbättring av en kroppslig (ofta psykosomatisk) åkomma. Höftskada. Urinvägsinfektion….

Men vad som är psykosomatiskt eller inte kan ibland förvåna en. Ett otroligt exempel är kursdeltagaren, vars syn spontant förbättrades med 1.5 dioptriner efter en 30 min session (en session som inte var kroppsinriktad utan en ”Landskapsresa med Självmöte”). Efter sessionen var hennes syn suddig, både med och utan de starka glasögonen. Vid besöket hos sin optiker två dar senare fick konstaterat denna förändring till det bättre och hon fick skaffa nya glas.Jag nämner ljud, ton och melodi som material men som regel hamnar sångaren ganska snabbt i ett melodiskt användande av rösten. Det är förståeligt eftersom den, med ”öppen strupe”, melodiska rösten har i sig den största kraften och det starkaste flödet. Man kan säga att klienten sjunger sig igenom kropps- och rösthindren, bryter sig sjungande modigt igenom vallar och murar till verkligheten nu.

Hindren, blockeringarna kan upplevas kroppsliga likaväl som känslomässiga. Känslor som rädsla och sorg, känslor som kan övergå i vrede, glädje och upplevelse av styrka.


Upprepade sessioner med Autentisk Sång skapar en starkare förbindelse mellan kropp och röst.  Det undermedvetna blir en allt större del av rösten och därmed blir rösten allt mer följsam och mjuk och allt mer ett uttryck för hur det är.

Effekter på rösten som sådan är ökad volym, utökat register, klangfärg och smidighet. Det  är viktigt under sessionens gång att man INTE bryr sig om dessa effekter och strävar efter dem. Allt strävande efter resultat här är kontraproduktivt.Autentisk Sång ges både som individuella sessioner och som en del av mina kurser.
Kefas Berlin 2015