Terapeutiskt Röstarbete


Terapeutiskt Röstarbete

Privata sessioner

go here for english version
HUR?

Genom en kombination av flertalet röst- respektive berörings-tekniker, guidar jag varsamt Dig och din Röst och får den på så sätt att lösa de blockeringar som låst den (och sidor av dig) inne. 

I takt med att din röst befrias från de begränsningar du fått genom livet befrias även det i dig som vill komma till sin rätt, bli fritt och återerövrat. Därigenom kan du lämna det bakom dig som behöver släppas och låta det som stärker dig komma fram. 


"För varje ny ton, ljud och klang du erövrar (befriar) vinner du nya marker,

nya möjligheter och nya förmågor i det liv du lever.

Du befriar din röst och din röst befriar dig.

Allt som behövs är din vilja och fria insats." 


BAKGRUNDEN

Utvecklingsvägen från ljud, gny, joller och skrik till melodisk röst och sång är enkel, naturlig och går av sig själv. Genom den inbyggda förmågan att imitera växer vi in i en värld av ljud, ton och tal. Rösten finns där för att läka och uttrycka hela registret av vad du är och behöver.

Emellertid bidrar nutidens kultur och de slutsatser och bedömanden vi ärver till att akuta kroppsspänningar och mentala laddningar byggs upp i samband med kropp och röst. Andning och röst får svårt att fungera naturligt och avspänt.

Med "akuta" menar jag de spänningar  som först aktiveras vid specifika situationer, tex. när du skall sjunga eller då du skall tala offentligt.   


RÖSTEN

Hur du lever ditt liv, hur du förhåller dig till dig själv och omvärlden influerar din kropp och betingar din röst.

Begränsningar och möjligheter i rösten visar på din historia, ditt inre tillstånd samt hur du förhåller dig

till dig själv och din omvärld.

Rösten är en levande metafor av det liv du lever.

 

Men rösten är inte endast möjlig att avläsa , den är även möjlig att förändra!

Om du är villig att låta din röst förändras till ett friare liv och uttryck, så förändras även ditt inre liv och hur du lever.

När din röst öppnas, visar sig nya möjligheter i livet. Mer blir möjligt. Nya val kan kan göras.

Det är ett märkligt och fantastiskt faktum som bevisar sig om och om igen.


MÅLET

Målet är Din egen dynamiska och personliga röst som får en allt större frihet och rörlighet.

Frihet att låta, tala och sjunga som du vill och behöver så att din röst alltmer blir ett uttryck för den du är just nu.

Målet är även att vi arbetar så med rösten att livet självt blir alltmer befriat från det som inifrån ställt sig i vägen. DEN DJUPARE VÄGEN - TRAUMABEARBETNING

Vill du gå djupare är även det möjligt. Bär du på trauman är dessa mer eller mindre närvarande i ditt liv och gör sig gällande på det ena eller andra sättet - tvingande, begränsande....


Din röst, om jag lyssnar in den nivån, förbi det hörbara, är som en bro till de platser och tider i din kropp liksom din livshistoria, där traumat lever - inslutet, isolerat och diskommunikativt men icke dessto mindre parasiterande på dig och ditt liv - styr dina känslor, reaktionsmönster, tankevanor, värderingar och, inte minst, livsval efter sina egna behov. Inte olikt en cancer.


Det finns i din röst en förbindelse till de platserna, till de avskilda rummen.... men det är en stig du knappast frivilligt beträder.

De föreställningar du bär på om dig själv och ditt förflutna lägger dessutom hinder i vägen på din undersökning och din förståelse av ditt förflutna.


Emellertid, din ordlösa, ljudande, tonande röst rör sig bortom det kognitiva, bortom vad som kan eller måste förstås för att lösas.
Och nu, genom att jag får guida dig med hjälp av din röst så är du med och skapar en bro till dessa isolerade "trauma-öar".


Du är alltså fullkomligt aktiv och villig i kontaktandet av dessa inre platser genom att du använder din röst så som jag guidar dig.

Du är medveten om vad du gör med din röst och du känner det du erfar. Du är emellertid inte intellektuellt aktiv och stoppar därigenom heller inte processen genom bildandet av slutsatser och värderingar.

Och detta är den terapeutiska processens kärna. I den ligger läkningen.


Ett trauma kan man uppfatta som en ifrån helheten avskild energi-organism som för att överleva kräver energi. Den specifika energin ett visst trauma behöver, får den genom att styra dina val och ickeval - på så sätt att du, bokstavligt talat, läcker livsenergi till dina trauman. Man skulle kunna säga att varje trauma bär på en fruktan för sitt liv och gör allt för att överleva. I traumat lever fruktan. Den kan vi göra något åt.


Så nu:
När en icke-kognitiv förbindelse skapas mellan det förflutna och det röst-aktiva nuet (här där du är just nu tillsammans med din flödande röst) kommer en neutralisering att börja äga rum - en neutralisering av traumat och dess fruktan.


I det att traumat neutraliseras, förändras visserligen inte din historia men däremot sättet den inverkar på ditt liv här och nu.

Din historia får ett annat värde, ett annat inflytande. I detta ligger omvärderingen av ditt förflutna.


Resultatet blir ett friare jag, ett friare nu. 


Lyssnande samtal är en del av detta arbete. Att kognitivt gripa något väsentligt är som att lägga en skyddande hinna kring det nyupptäckta.

Men jag vill betona att det är i själva ljudandet och tonandet, så som jag guidar dig till, som läkningen och omvärderingen ligger. 


Du även välkommen att skriva om dina funderingar och frågor inför ett första besök.


* * * * *

Therapeutic Voice Work har sina rötter i Alfred Wolfsohn (1896-1962) röstarbete och

Voice and Movement Therapy, utvecklat av Paul Newham, och har, i mitt fall, utvecklats till sin egen unika form

genom flera decennier av terapeutiskt arbete med människor av väldigt olika bakgrund och historia.


Välkommen!


* * * * *
Boka din egen session (ca 60 min)


Förstagångsbesök 400 sek 
4 gånger/månad 2400 sek
2 gånger i månaden 1400 sek
Enstaka sessioner 800 sek
Sessioner som inte är i min studio 800 sek


Sessioner betalas i förskott.
Hela avgiften återbetalas endast vid avbokning senast 24 timmar innan.
Därefter återbetalas endast 50 %.


Frågor och Bokning av tid:

0707 51 21 45

eller theliberatedvoice@gmail.com

mottagning i Mölnbo


Läs om "Sång och Mod" >

Läs om "Autentisk röst" >