AUTENTISK RÖST    

                                           Kefas Berlin


"I want to stress that when I speak of singing, I do not consider this to be

solely an artistic exercise but the possibility and the means of recognising

oneself and of transforming this recognition into conscious life."              

                                                                                       Alfred Wolfsohn


"Sounds literally shape our realities. Everything that occured in our lives

is recorded in our bodies. These events are recorded in our tissue as

memories that actually exude a sound, and respond and change shape

when engaged by our voice.

Sound touches us where hands and words cannot reach."

                                                                                               Vickie Dodd


”The reservoir of our psyche is beyond language but

it is not beyond Voice…

The human voice is a metaphor for life itself.”                                                   

                                                                                             Paul Newham
Tänk dig Rösten, den ljudande, tonande, sjungande rösten som en bro. En bro mellan olika platser i ditt inre och det hörbara, synliga här-och-nu-yttre. Det inre är såväl din kropp som din själ och din personliga historia. Bron skapar en förbindelse mellan den inre och den yttre världen. Men bron är inte tom och öppen. Den är trafikerad ochdet är fullt av bråte på den. Dessutom är du inte helt van vid eller känner dig tillräckligt modig för att ta dig över. Men det är aldrig för sent att börja ta sig över och rensa lite bråte på vägen.  


Uttrycket ”Autentisk rösthar sin ursprungsidé i metoden ”Authentic movement” (Mary Starks Whitehouse) - ett arbetssätt och ett förhållningssätt till den egna kroppens fria rörelse jag praktiserade innan jag utvecklade en motsvarande metod för rösten.

Det handlar naturligtvis inte om VAD som kommer ut genom rösten utan HUR. Det handlar om ett förhållningssätt och om en metod som skapar en alltmer autentisk röst, en röst som motsvarar den du är, det du känner, det du har på hjärtat - här och nu. En äkta röst.

 

Att vara autentisk kan aldrig vara en ambition, än mindre än prestation. Att ha autenticitet som en ambition skulle verka kontraproduktivt. Jag nämner därför heller aldrig ordet Autentisk under mina kurser eller sessioner. Ändå är det precis det alla strävar efter - innerst inne. Att låta som man verkligen är - även då man sjunger en sång skapad av någon annan.

Musiken och sången och även rösten är i sin äkthet ett stundens barn.


Att endast vara och att vara detta man är i sin röst och vara tillåtande till det som är just nu och här: det är detta det handlar om. Ingen ambition i någon riktning.


Men för att komma dit behövs hjälp på vägen. 

Man kan komma långt ensam. Men i sitt ensamma övende och letande är det lätt att man håller fast vid det gamla. Och det gamla håller sig fast i dig och begränsar friheten i din röst.

Genom att någon lyssnar och försiktigt guidar dig, någon du har förtroende för, någon du är beredd att vara öppen inför, kommer du längre. Det gamla som håller dig fast släpper succesivt sitt grepp om din röst. Den guidade Autentisk Röst-sessionen är ibland mer kropps-inriktad medan andra för dig i kontakt med det emotionella eller biografiska sidorna av dig själv. Du blir guidad till var och hur det känns respektive till platser i livet. Den tonande, ljudande eller sjungande rösten är din bro till och din kontakt till verkligheten här och nu. Kroppen och andningen är alltid en händelse här och nu. Rösten i sin tur är alltid i kontakt med kroppen. Rösten kan helt enkelt inte klinga utan andning och kropp. Ord, tankar och känslor kan låsa oss vid förflutna händelser och det som binder oss vi dem i form av slutsatser, värderingar, beslut, separeranden osv

 
En session kan också vara icke-guidad men i samarbete med en partner som endast lyssnar och iakttar. Endast där som ett uppmärksamt vittne.

I letandet, i öppnandet och i tillåtandet av det man finner i rösten och bakom rösten ligger processen som för till allt större äkthet och frihet.


Ordet ”Autentisk”  hanlar om själva tillåtandet att vara som det är och som man är, just här och nu. D.v.s. att låta det som lever där inne, i kroppen och/eller själen, få komma till uttryck - utan hänsyn till hur det låter eller ser ut. Det enda som är viktigt är att det som kommer fram i rörelse och/eller röst är det som lever i den personen här och nu.

   

Det betyder mycket att få vara i ett tillåtande "safe space" eftersom ”det hörs” och blotta medvetenheten om att ”det hörs” kan vara hämmande. Ett förtroende för och en trygghet med rummet och den/de som är där behöver alltid först byggas upp.

Då ingen ledare/lärare/terapeut finns till hands kan man arbeta med en partner som då får fungera som ”vittne”, en iakttagande, lyssnande och tillåtande person för vilken man har förtroende och med vilken man sedan kan dela sina erfarenheter med. Att sedan skifta roll med att vara ”huvudperson” och ”vittne” bygger upp tilliten.
Ett vittne kan med sitt lyssnande bidra till att man vågar släppa fram mer.

Ju bättre lyssnaren lyssnar desto mer hör den som arbetar sig själv.


För en del kanske det känns bäst att till en början vara helt själv. Men är man ensam aktiveras lätt försvarsmekanismerna och vill kontrollera vad som kommer ut.  Det som känns bekant och hör till vanorna inger trygghet. Att gå utanför sin "comfort zone" är inte betryggande.  ”Djupen” kan verka alltför avskräckande.

Man vågar sig till en viss nivå men inte längre. Finns det däremot en trygg tillåtande medhjälpare, stödperson eller guide med så vågar man tillåta sig mer. Ju mer man känner sig trygg med partnern/guiden desto mer vågar man sig in på, vågar att släppa tyglarna – och desto mer uppenbarar sig. 


De guidade sessionerna behöver naturligtvis sin kunnige guide. En människa som kan avläsa rösten och processen  gör leda med enkel och fåordig tydlighet, med klar intuition snarare än god planering och fullständigt fri från värderingar.

Och framför allt tillåtande. Autentisk Röst ger ökad självkänsla och integritet, bättre kontakt med sin röst och större uttrycksförmåga. Den sätter inte sällan igång kognitiva processer som i sin tur kan leda till nya livsbeslut. Nödvändiga eller önskade men där tillräcklig självkänsla och/eller mod hittills saknats. Att man nu finner den tillit, mod och känsla som behövs är ett resultat av att man inifrån arbetar, närmast ”plöjer”, sig genom rösten utifrån den självklara önskan att ge uttryck för de inre upplevelserna. Mycket händer på vägen ut. 


Utflödet av inre impulser accelereras och rösten blir alltmer ett genomsläppligt och hanterbart verktyg för det inre livet.

Röstmaterialet som används är aldrig i verbal form och därmed bunden till logik, tankar och slutsatser utan utgörs endast av ljud, ton och melodi – allt man kan göra med rösten utan att använda ord. Däri ligger dess styrka. Den okultiverade, ”råa” öppna rösten kommer på så sätt att utgöra en bro mellan det drömda och undermedvetna och den i nuet aktiva, uttryckande och, märk väl, inåt hörande sångaren. Bron eller vägen mellan de inre rummen och det vakna medvetandet kan vara oerhört exakt i sin i klingande ordlöshet. Med ord kan det vara som bekant si och så medan den ljudande, klingande Rösten alltid vilar i sin egen sanning. Ingenting flödar fritt och obehindrat till en början. Kroppen och det mentala gör motstånd. Men med tiden släpper motståndet och rösten flödar.
Rösten kan nå oerhört djupt in och samtidigt oerhört precist in i nuet - där lungorna rör sig och rösten vibrerar.

På det sättet skapas en intuitiv självkänsla. Men "inuitiv" menat: icke-kognitivt men väl så medveten och sin intuitiva medvetenhet i kontakt med vad, hur och det som känns, i kontakt med de inre sanna livsimpulser som bidrar till förvandling av livet man lever. Vi alla vill innerst inne förvandling och föränding men vet inte alltid på vilket sätt det skall händ. Men djupast inne i oss vet vi. Djupast inne i oss är vi förenade med allt omkring oss som vi står i samspel med. Därför är de allra djupast impulserna i oss inte egocentriska utan altruistiska. Att veta skillnaden är dock en skola i sig. Sångaren, ”röstanvändaren”, hör sig själv - i realtid hör omedvetet sina djupare själs- och kroppslager komma till uttryck.

Rösten är helt enkelt sådan att den avslöjar källa - för den som kan höra klart. Och guidens gåva är att höra klart.

När man sett en kymatisk bild inser man att ljud är komplexa händelser, mer komplex än vilken QR-kod som helst. 

I rösten finns allt: hur det står till just nu, emotionellt och kroppsligt samt vad man bär med sig ur det förflutna. 

Rösten är naken. Därför denna vanliga genans med att blotta den ordlösa rösten.


Men det viktiga är inte att förstå vad som hörs genom den egna rösten. Det viktiga är ATT det hörs, att det kommer till uttryck, att det öppnas upp en kanal mellan det dittills okända och det lyssnande nuet.

Har väl det inre rummet projicerats ut i det hörbara så har mark för nya möjligheter skapats.


Energin från de undertryckta inre rummen som även innehåller mångåriga (ibland livslånga) drömmar och önskningar börjar åter att strömma…. och den fortsätter att strömma efteråt därför att ett modigt hjärta har banat väg, plöjt en fåra…..och nu blir det plötsligt möjligt att förverkliga undangömda projekt. Gamla rädslor smälte bort och istället började kraft att flöda till.


Ett exempel: En klient gick efter en helg med bla. Autentisk Sång (nästan) raka vägen och ombildade sig till det hon tänkt på i 10 år men inte vågat med tanke på tryggheten i det vana och den ekonomi hon hade i nuvarande läge. Från dataprogrammerare till vävare.

En annan klient märkte efter en sådan helg hur han plötsligt fungerade annorlunda på sitt jobb. Den efterlängtade kontakten med arbetskamraterna uppstod. Enligt hans egen analys berodde det på sociala rädslor han burit på men som nu helt enkelt inte fanns längre. Han vågade vara rak och öppen i mötena med andra och därmed inbjöd han till kontakt. Han var den som förut inte hade släppt in de andra. Han menade att detta hade direkt med sångsessionerna att göra.   

Som en följd av de mer kroppsinriktade Autentisk Sång-sessionerna finns exempel på hur individuella klienter eller kursdeltagare noterat lindring eller påtaglig förbättring av en kroppslig (ofta psykosomatisk) åkomma. Höftskada. Urinvägsinfektion….

Men vad som är psykosomatiskt eller inte kan ibland förvåna en. Ett nästan otroligt exempel är kursdeltagaren, vars syn spontant förbättrades med 1.5 dioptriner efter en 30 min session (en session som inte var kroppsinriktad utan en ”Landskapsresa med Självmöte”). Efter sessionen var hennes syn suddig, både med och utan de starka glasögonen. Vid besöket hos sin optiker två dar senare fick konstaterat denna förändring till det bättre och hon fick skaffa nya glasögon.

Och det finns många fler berättelser om hur livet i sig förändras efter att denna typ av arbete med rösten har utförts. Ett arbete som inte direkt handlar om livet och livsresultat som inte är röstrelaterade. Men allt hänger samman.

Om du frigör rösten, kommer rösten att frigöra dig.Jag nämner ljud, ton och melodi som material men som regel hamnar sångaren ganska snabbt i ett melodiskt användande av rösten. Det är förståeligt eftersom den, med ”öppen strupe”, melodiska rösten har i sig den största kraften och det starkaste flödet. Man kan säga att klienten sjunger sig igenom kropps- och rösthindren, bryter sig sjungande modigt igenom vallar och murar till verkligheten nu.

Hindren, blockeringarna kan upplevas kroppsliga likaväl som känslomässiga. Känslor som rädsla och sorg, känslor som kan övergå i vrede, glädje och upplevelse av styrka.


Upprepade sessioner med Autentisk Röst skapar en starkare förbindelse mellan kropp och röst, mellan undermedvetet och dagsmedvetet, mellan dig, den du trodde dig vara, och dig, den du egentligen är. 

Det undermedvetna blir en allt större del av rösten och därmed blir rösten allt mer följsam och mjuk och allt mer ett uttryck för HUR det är.

Välkomna bieffekter: ökad röstvolym, utökat register, klangfärg och smidighet. Det  är viktigt under sessionens gång att man INTE bryr sig om dessa effekter och strävar efter dem utan låter allt ske som det sker.Autentisk Röst ges både som individuella sessioner och som en del av mina kurser.


Kefas Berlin 2015/2021
Bild högst upp och nedanför: Alfred Wolfsohn (till höger) i röst-arbete med Roy Hart

som var hans sångelev under 12 år och andra elever. 1950-talet.

Wolfsohn var en pionjär inom det befriande röstarbetet. Läs mer här >